Categorieën

  • Alles
  • Rood
  • Wit
  • Rosé
  • Uitgelicht
  • Olijfolie

Download algemene voorwaarden

Verklaart ouder te zijn dan 18 jaar.

Bedragen dienen vooraf betaald te worden.

Prijzen vanaf Steensel.

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ViaPia, gevestigd aan de van Kriekenbeeckhof 17, 5524 BM te Steensel. Handelsregister nr. 17213088, B.T.W. nr.: NL11214350.B01.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen wordt door ViaPia uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door ViaPia schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ViaPia worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ViaPia ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ViaPia, ongeachte het gebruikte communicatiemiddel, zijn vrijblijvend en ViaPia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. ViaPia behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden voorafgaande aan de acceptatie van een bestelling te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ViaPia dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling, eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ViaPia. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen en gelden gedurende de looptijd als vermeld in de aanbieding.
3.2 Betaling kan geschieden per credit card, per bank of per acceptgiro. Een bestellimiet van maximaal vijfhonderd euro (€ 500,00) geldt bij uw eerste bestelling, indien u per credit card betaalt of indien u een incassomachtiging geeft.
3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of acceptgiro of indien u ons een schriftelijke machting tot incasso heeft gegeven. Indien ViaPia na 6 weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd.
3.4 Indien belasting van uw credit card of de incassomachtiging niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ViaPia bent u geen administratiekosten verschuldigd. Indien echter ViaPia haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig Euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ViaPia gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 4. Levering 

4.1 De door ViaPia opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 Het ophalen van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor levering aan u. Indien niet kan worden opgehaald zal ViaPia de goederen tegen bewaartarief opslaan.
4.3 Het bewaartarief per levering is tien euro (€ 10,00) per dag.
4.4 Levering alleen in Nederland na ontvangst van betaling. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ViaPia verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ViaPia geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ViaPia garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ViaPia daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door ViaPia te laten restitueren. Deze productgarantie geldt tot en met zes maanden na ingaan van de aangegeven termijn van 'op dronk' zijn van de wijn. Gegronde klachten worden alleen geaccepteerd indien maximaal 2 flessen van het product zijn geproefd. ViaPia kan, op haar kosten, een deskundige inschakelen om de gegrondheid van een klacht te beoordelen.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ViaPia te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ViaPia, dan wel tussen ViaPia en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ViaPia, is ViaPia niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ViaPia. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ViaPia ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ViaPia gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ViaPia kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan ViaPia schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is ViaPia gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ViaPia schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door ViaPia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ViaPia deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ViaPia in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ViaPia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 ViaPia is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 ViaPia verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van ViaPia, haar zusterorganisaties en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u een brief sturen naar: ViaPia, afdeling relatiebeheer, van Kriekenbeeckhof 17, 5524 BM Steensel.
10.6 Lidmaatschap: Klanten van ViaPia kunnen worden aangeduid als wijnvrienden. ViaPia merkt op dat dit niet een lid is zoals bedoeld in Boek 2 Burgerlijk Wetboek terzake van de rechtspersoon vereniging. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 

Privacy policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling. ViaPia heeft deze privacy verklaring (in samenwerking met Thuiswinkelwaarborg.org) opgesteld om aan te tonen dat wij jou privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van ViaPia met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.viapia.nl, blog.viapia.nl en viapia.biedmeer.nl.

ViaPia waarborgt je privacy
Alle gegevens die door ViaPia worden verzameld, worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt). Tenzij ViaPia daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server (via een SSL-verbinding). Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
1.    Je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
;
2.    Je e-mailadres als je bestellingen plaatst op deze website
;
3.    Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
;
4.    Je e-mailadres als je deelneemt aan de nieuwsbrief
;
5.    De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
;
6.    Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt
;
7.    Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:
1.    Je bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.
2.    De inhoud van onze website te verbeteren. ViaPia gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die je aan ViaPia geeft bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen
Je hebt te allen tijde het recht op inzage in je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kun je een verzoek indienen wanneer je persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen we je contact met ons op te nemen.

Cookies
Je bezoek aan één van onze websites wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.


Om aankopen te doen bij ViaPia wijnshop moet je 18 jaar of ouder zijn.